تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392شناسه محصول: 608554
موجود

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

   عنوان                                                  فهرست مطالب                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1. بیان مسئله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3.پیشینه تحقیق.. 7

1-4.  اهداف تحقیق.. 7

1-5.  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 7

1-6. سوالات... 8

1-7. فرضیات... 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9.  نحوه سامان دهی تحقیق.. 9

فصل دوم:مباني نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1.مفهوم و ماهیت مجازات و اختيار قاضي.. 11

2-1-1.مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات. 11

2-1-2. تبيين اختیار قاضی در تعیین مجازات... 12

2-2. طبقه بندي مجازات ها بر اساس سياست تفنيني.. 14

2-2-1. حد. 15

2-2-1-1.معناي لغوي و اصطلاحي حد. 15

2-2-1-2.حدّ در قوانین موضوعه. 15

2-2-1-3.انواع مجازات هاي حدي.. 16

2-2-2.قصاص.... 17

2-2-2-1.مفهوم و ماهیت قصاص.... 17

2-2-2-2. اهداف و دلایل مشروعیت قصاص.... 18

2-2-2-3. اقسام قصاص.... 19

2-2-3.ديه. 20

2-2-4. تعزير. 21

2-2-4-1. مفهوم تعزير در لغت... 21

2-2-4-2.معناي اصطلاحي تعزير. 22

2-2-4-3.تحليل ماهيت تعزير در قانون. 23

2-2-4-4. تعزير و تشخيص حاكم. 24

2-2-4-5.طبقه بندي تعزيرات... 26

2-3.پیشینه مجازات ها و اختیارات قضایی در تعیین آن. 29

2-3-1.پيشينه مجازات ها در ايران. 29

2-3-1-1.قصاص.... 31

2-3-1-2.حدود. 31

2-3-1-3.دیات... 31

2-3-1-4.تعزیرات... 32

2-3-2.اختیارات  قضایی در تعیین مجازات... 33

2-4.جایگاه اختیار قاضی در مکاتب کیفری.. 38

2-4-1.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب کلاسیکها 38

2-4-2.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب نئوکلاسیک... 41

2-4-3.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب تحققی.. 42

2-4-4. اختیار قاضی در تعیین مجازات درمکتب دفاع اجتماعی.. 43

فصل سوم: چگونگي مجازات و نقش قاضي در آن. 46

3-1.لزوم رعايت برابري در برابر مجازات(منع تبعيض). 47

3-1-1.دفاع از نظام مجازات رساني معين.. 48

3-1-2.دفاع از نظام مجازات رسانی نامعين.. 49

3-1-3. رعایت برابری در قانون مجازات اسلامي(تعزيرات). 54

3-2.تناسب مجازات با جرم. 57

3-2-1. تناسب مطلق يا نسبي جرم و مجازت (انواع تناسب جرم و مجازات). 58

3-2-2. تطبيق مجازات با جرم. 59

3-2-2-1.تطبيق مجازات با جرم در نوع. 59

3-2-2-2.تطبيق مجازات با جرم در ميزان و مقدار. 60

3-2-3. جايگاه تناسب جرم و مجازات در حقوق كيفري ايران. 62

3-2-3-1. قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در نگاه اوليه. 63

3-2-3-2. مصداق هايي از بي تناسبي جرم و مجازات در قانون تعزيرات... 64

3-3.تناسب مجازات هاي تعزيري با مجرم (تفريد مجازات). 66

3-3-1.فردی کردن قانونی مجازات ها 67

3-3-1-2. فردی کردن در مرحله محاکمه. 70

3-3-2. فردی کردن مجازات ها در حدود و قصاص.... 77

3-3-2-1. حدود. 77

3-3-2-2- قصاص.... 78

فصل چهارم: جنبه های قانونی اختیار قاضی در تعیین مجازاتها 79

4-1. تقسيم مجازات ها از حيث ارتباط با يكديگر واختيار قاضي در تعيين آنها 80

4-1-1. اختيار قاضي در تعيين مجازات اصلي.. 80

4-1-1-1.مجازات اصلي.. 80

4-1-1-2. محدوده اختيار قاضي در تعيين اقل و اكثر يا انتخاب يكي از چند مجازات اصلي.. 81

4-1-1-3. مصاديق كاربرد اختيار قاضي در تعيين مجازات هاي اصلي مقرر در ق.م.ا1393. 82

4-1-1-4.مجازات عليه شخصيت اجتماعي.. 82

4-1-2. اختيار قاضي در تعيين مجازات تكميلي.. 84

4-1-2-1.مجازات تكميلي.. 85

4-1-2-2. شرايط مجازات تكميلي.. 85

4-2-.اختیار قاضي در تعيين مجازات هاي مناسب جايگزين حبس.... 89

.4-2-1.شرايط و قلمرو استفاده از مجازات هاي جايگزين.. 90

4-2-2.انواع مجازات هاي جايگزين حبس.... 96

4-2-3.چگونگي صدور مجازات جايگزين حبس.... 99

4-3. نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط.. 101

4-3-1.نظام نيمه آزادي.. 101

4-3-2.نظام آزادي مشروط.. 103

4-4-1- تخفیف مجازات- اصل اختیار قاضی.. 110

4-4-1-1.کیفیات مخففه قضایی (اختياري). 111

4-4-2. تشدید مجازات- اصل عدم اختیار قاضی.. 112

4-4-2-1.انواع کیفیات مشدده 112

4-5.تعلیق اجرای مجازات... 116

4-5-1. محدوده تعلیق مجازات... 117

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات... 119

5-1- نتیجه گیری.. 120

5-2-  پيشنهادات... 124

منابع  و مآخذ*.. 126

 

 


1
logo-samandehi